Umowy stanowią fundament obrotu gospodarczego i są podstawą stabilności oraz prawidłowego funkcjonowania relacji między stronami. Umowa jest gwarancją zapewniającą stronom bezpieczeństwo. To bezdyskusyjnie podstawa biznesu. Jednakże, w praktyce, zdarzają się sytuacje, gdzie jedna ze stron nie spełnia swoich zobowiązań w sposób zgodny z treścią umowy. Termin ten, opisywany jako “nienależyte wykonanie umowy”, jest zagadnieniem w prawie cywilnym, wymagającym szczegółowej analizy.

Nienależyte wykonanie umowy: definicja i charakterystyka

“Nienależyte wykonanie umowy” to termin prawny na określenie sytuacji, w której strona wykonująca zobowiązanie nie realizuje go w sposób zgodny z postanowieniami. Może to obejmować dostarczenie produktu o niższej jakości niż oczekiwano, opóźnienie w terminie dostawy, bądź niezgodność ze specyfikacją umowną. Istotne jest podkreślenie, że nienależyte wykonanie umowy może prowadzić do powstania szkody dla drugiej strony, co otwiera drogę  do dochodzenia odszkodowania.

Stwierdzenie nienależytego wykonania umowy

Stwierdzenie nienależytego wykonania umowy wymaga dokładnej analizy treści umowy oraz faktycznego wykonania zobowiązań przez stronę umowy. Istnieje szereg kryteriów, które mogą być brane pod uwagę, takich jak jakość dostarczonego produktu, terminowość wykonania świadczenia, czy też zgodność z ustalonymi warunkami umownymi. W przypadku, gdy którykolwiek z tych elementów nie spełnia oczekiwań określonych w umowie, mamy do czynienia z nienależytym wykonaniem umowy. Pamiętać należy, że każda sytuacja określana tym terminem będzie momentem trudnym, najprawdopodobniej spornym. Warto zatem zwrócić się wówczas po profesjonalną poradę prawną.

Wykazanie nienależytego wykonania umowy

Aby udowodnić nienależyte wykonanie umowy, konieczne jest posiadanie solidnych dowodów. Może to obejmować dokumentację umowną, korespondencję między stronami, świadectwa ekspertów, czy też zeznania świadków. Istotne jest również udokumentowanie powstałej szkody oraz jej związku przyczynowo-skutkowego z nienależytym wykonaniem umowy. Kancelaria prawna może pomóc w zebraniu niezbędnych dowodów oraz opracowaniu strategii prawnej mającej na celu dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy.

Rola kancelarii adwokackiej w stwierdzaniu nienależytego wykonania umowy

Kancelaria prawna pełni rolę w procesie identyfikacji i stwierdzenia nienależytego wykonania umowy. Dzięki swojej wiedzy specjalistycznej oraz doświadczeniu prawnicy są w stanie dokładnie przeanalizować treść oraz jej wykonanie, identyfikując wszelkie nieprawidłowości. Ponadto, kancelaria adwokacka może reprezentować interesy klienta w negocjacjach z drugą stroną w celu uzyskania rekompensaty za powstałą szkodę. Oczywiście poprowadzi również sprawę, gdyby nienależyte wykonanie umowy zakończyło się w sądzie.

Pomoc prawna jako najlepsze rozwiązanie przy stwierdzaniu nienależytego wykonania umowy

Nienależyte wykonanie umowy stanowi istotne zagadnienie w prawie cywilnym, które może prowadzić do powstania szkody dla stron umowy. Stwierdzenie nienależytego wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń z tego tytułu wymaga starannej analizy treści umowy oraz faktycznego wykonania zobowiązań. W tym procesie, kancelaria prawna jest niepodważalnym wsparciem. Profesjonalne doradztwo prawne klientom w dochodzeniu ich praw pozwala uzyskać odszkodowanie w przypadku szkody poniesionej w związku z nienależytym wykonaniem umowy. 

 

Bibliografia:

Bar A., UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM, https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/students-resources/UOG_skutki%20niewykonania%20zobowi%C4%85za%C5%84.pdf, dostęp: 12.02.2024.

Przeczytaj też:

Czym jest umowa dożywocia?

Czym jest umowa komisu?

Co to jest zasiedzenie?