kapital zakladowy

Kapitał zakładowy jest podstawą w strukturze finansowej każdej spółki. Jest to suma środków pieniężnych i innych wartościowych aktywów, które udziałowcy lub akcjonariusze zobowiązują się przekazać na rzecz spółki w zamian za udziały lub akcje. Wkład do spółki stanowi fundament, na którym opiera się działalność przedsiębiorstwa. Jakie są formy wkładów na kapitał zakładowy oraz kim są osoby odpowiedzialne za ich wniesienie?

Definicja kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy to kwota pieniężna lub wartość majątkowa, jaką udziałowcy lub akcjonariusze zobowiązują się przekazać na rzecz spółki w zamian za udziały lub akcje. Jest to rodzaj zabezpieczenia majątkowego, który umożliwia spółce prowadzenie działalności oraz realizację celów biznesowych. Wysokość wkładu do kapitału spółki określana jest w umowie spółki lub w statucie. Jego treść powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i powstawać w oparciu o konsultacje z zaufaną kancelarią adwokacką. 

Kapitał zakładowy w spółkach

W przypadku spółek, kapitał zakładowy stanowi podstawowy element struktury kapitałowej. Może on przyjmować różne formy, w zależności od rodzaju spółki. Spółek jest wiele, ale najczęściej spotykanymi formami organizacyjnymi przedsiębiorstw są:

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.): W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udziały są wnoszone przez wspólników w formie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. Wysokość wkładu kapitałowego do spółki musi być określona w statucie spółki i nie może być niższa niż minimalny wymagany przez prawo kapitał zakładowy, w przypadku omawianego typu sp. z o.o. wynosi on 5000 zł. Kapitał zakładowy spółki jest informacją jawną i widoczną w rejestrze KRS.
  • Spółka akcyjna (S.A.): W spółce akcyjnej kapitał zakładowy dzieli się na akcje, które są zwykle emitowane w zamian za wkłady pieniężne lub mienie. Wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej również musi być określona w statucie, który warto sporządzić w oparciu o pomoc profesjonalnego prawnika.

Rodzaje wkładu kapitałowego do spółki

Wkład gotówkowy

Wkład gotówkowy polega na przekazaniu przez udziałowca lub akcjonariusza określonej sumy pieniędzy na rachunek bankowy spółki. Jest to najczęściej spotykana forma wkładu, ponieważ stanowi prosty i szybki sposób zasilania kapitału zakładowego.

Wkład bezgotówkowy (aport)

Wkład bezgotówkowy, zwany również aportem, polega na przekazaniu na rzecz spółki innych niż pieniądze aktywów lub praw majątkowych. Może to być na przykład nieruchomość, ruchomość, prawa autorskie, patenty, udziały w innych spółkach, a także inne wartości niematerialne i prawne. Istotne jest jednak, aby aport był możliwy do wyceny i zbywalny, co oznacza, że jego wartość musi być jasno określona i możliwa do ustalenia na podstawie obiektywnych kryteriów.

Warto zaznaczyć, że świadczenie pracy nie może być uznane za aport, ponieważ trudno jest jasno określić jego wartość i możliwość jego zbycia. 

Regulacje prawne dotyczące wkładów na kapitał zakładowy

Prawo reguluje proces wniesienia wkładów na kapitał zakładowy w celu zapewnienia przejrzystości i ochrony interesów wszystkich stron zaangażowanych w transakcję. Podstawowe regulacje prawne dotyczące wkładów na kapitał zakładowy obejmuje Ustawa Kodeks Spółek Handlowych. Określa ona ogólne zasady dotyczące kapitału zakładowego, w tym minimalne wymagane kwoty oraz procedury związane z jego wniesieniem.

Kto musi wnieść wkłady na kapitał zakładowy?

Osoby odpowiedzialne za wniesienie wkładów na kapitał zakładowy zależą od struktury spółki oraz jej rodzaju. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkłady te zazwyczaj wnosić będą wspólnicy, natomiast w spółce akcyjnej będą to akcjonariusze. 

Bibliografia:

MARCIN PODLEŚ, OBOWIĄZEK WNIESIENIA WKŁADU PIENIĘŻNEGO W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ — WYBRANE ZAGADNIENIA, https://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/115919/PDF/16_Podles_M_Obowiazek_wniesienia_wkladu_pienieznego_w_spolce_z_ograniczona_odpowiedzialnoscia.pdf, dostęp: 26.03.2024.

Przeczytaj też:

Czym jest umowa dożywocia?

Co to jest zasiedzenie?

Czym jest umowa komisu?